តម្លៃ

How do we charge a translation?

Translation rates are based on various factors but are usually priced per word or per page. When priced per word, the cost of your translation will depend the number of words on the original text or document in question. And when charged per page, the price will be calculated according to the number of pages it has.

Translation rates differ significantly, being subject to text type, text volume, text format, preferred turnaround time (whether conventional/express/rush service ordered), language pair and so forth. Given the aforementioned reasons, general translation rates are expressly stated in the table hereunder so that clients are well informed of them prior to making their decision.

1. General translation rates for some common languages: 

  No.

  Description

  Unit price

  1

  Khmer into English and vice versa

  US $12/page

  2

  Khmer into French and vice versa

  US $20/page

  3

  Khmer into Chinese and vice versa

  US$ $15/page

  4

  Khmer into Thai and vice versa

  US$15/page

  5

  Khmer into Vietnamese and vice versa

  US$15/page

  6

  Khmer into Japanese and vice versa

  US$20/page

  7

  Khmer into Korea and vice versa

  US$20/page

 

 

 

2. Fixed translation rates for model and administrative documents for English language only:

តារាងតម្លៃ /Price List

ប្រភេទឯកសារ / Document Type

តម្លៃ / Price

Birth Certificate

សំបុត្រកំណើត

$11

Certification of Birth

សំបុត្របញ្ជាក់កំណើត

$11

Copy of Birth Certificate

សេចក្តីចម្លងសំបុត្រកំណើត

$11

Copy of Certification of Birth

សេចក្តីចម្លងសំបុត្របញ្ជាក់កំណើត

$11

Marriage Certificate

សំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

$11

Copy of Marriage Certificate

សេចក្តីចម្លងសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍

$11

Copy of Certification of Marriage

សេចក្តីចម្លងសំបុត្របញ្ជាក់អាពាហ៍ពិពាហ៍

$11

Death Certificate

សំបុត្រមរណភាព

$11

Certification of Death

សំបុត្របញ្ជាក់មរណភាព

$11

Copy of Death Certificate

សេចក្ដីចម្លងសំបុត្រមរណភាព

$11

Copy of Certification of Death

សេចក្ដីចម្លងសំបុត្របញ្ជាក់មរណភាព

$11

Identity Card (New/Old)

អត្តសញ្ញាណបណ្ណ (គំរូថ្មី/គំរូចាស់)

$11

Diploma of Upper Secondary Education

សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

$11

Provisional Certificate of Upper Secondary Education

វិញ្ញាបនបត្របណ្ដោះអាសន្នមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

$11

Certificate of Registration

លិខិតបញ្ជាក់ការចុះបញ្ជី

$11

Single Status Certificate

លិខិតបញ្ជាក់ភាពនៅលីវ

$12

Residence Certificate

លិខិតបញ្ជាក់ទីលំនៅ

$12

Character Reference

លិខិតបញ្ជាក់កិរិយាមារយាទ

$12

Store Ownership Certificate

បណ្ណសម្គាល់តូប

$12

Certificate of Private Portion Ownership

វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់ចំណែកឯកជន

$15

Certificate of Immovable Property Ownership

វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុ (ប្លង់រឹង)

$15

Health slip

បណ្ណសុខភាពកុមារ

$ 40

Family Record Book

សៀវភៅគ្រួសារ

$15

Residence Book

សៀវភៅស្នាក់នៅ

$15

3. Translation rates specially charged for express service:

To satisfy the actual requirements of our clients in relation to a preferred turnaround time, we are currently providing 03 different services, so called conventional/express/rush service; however, 3 pricing options apply accordingly. 

  1. Conventional service: Any charge by us for this service rendered is mainly based on actual text type [non-technical or technical] and standard turnaround time.
  2. Express service: An extra 30% payment is required. 
  3. Rush service: An extra 50% payment is required. 

4. Translation rates of uncommon language pairs are to be given upon clients’ request:

Thanks to constantly increasing market needs for having uncommon language pairs translated, yet such language pairs are not offered and are therefore left unsolved by our counterpart translation companies, possibly on account of their limited or no resources, we have instead served them. Therefore, we are probably a single translation company being capable of breaking down language barriers [uncommon language pairs] in a professional manner.

The language pairs include but not limited to English < > Arabic, English < > Burmese, English < > Chinese, English < > Indonesian, English < > Japanese, English < > Malaysian, English < > Laotian, English < > Thai, Chinese < > Vietnamese, English < > Vietnamese, Russian < > English, Ukrainian < > English, Spanish < > English and so forth.

Moreover, should clients have any doubts or further inquiries about other unspecified uncommon language pairs other than those mentioned earlier, they can drop us a line or contact us at any time and we are prepared to serve them always!

Thus, it is implicitly implied that we definitely have the edge over our competitors and have, as a result, won excessive supports from clients.

5. Rates for form filling jobs are to be given upon clients’ request:

Form filling job is also deemed as an integral part of our businesses since various assignments with respect to this job are specifically offered these days, especially form filling tasks for clients to USA, England, Australia, New Zealand, Canada, the Republic of Korea, etc.. For further inquiries about this job offer, clients can contact/drop us a line at any time and we are more than pleased to serve them always.